Cuba stelt de introductie voor in de Europese Unie van Heber¬prot-P

20160108_164727Cuba werkt aan de introductie in de Europese Unie van Heber¬prot-P, het enig bestaande medicijn tegen ernstige zweren bij diabetespatiënten. Het kan het aantal amputaties met een fac¬tor vier verlagen. Manifest publiceerde het ar¬tikel begin 2014. Nog altijd is de introductie niet gelukt, terwijl het medicijn veel onnodig leed kan voorkomen. Daarom nogmaals het artikel. Waar¬om neemt de Nederlandse regering het voortouw niet?

Ernesto López, directeur van het Centrum voor Genetische Mani¬pulatie en Biotechnologie van Cuba, zegt dat het product al in het grootste deel van Latijns-Amerika, zo’n 20 landen, wordt toegepast. In een interview met Prensa Latina, zegt Lopez dat het product (in de EU bekend als Epiprot) reeds de hele prek¬linische etappe met goed gevolg heeft doorlopen.

Hij legt uit dat voor de verspreiding in de regio moet worden voldaan aan de eisen van het Europees Geneesmiddelenbureau, gevestigd in Londen. “We willen ook onze portfolio verspreiden om partners en in¬vesteerders te bereiken voor verdere ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten, oncologie en geneesmiddelen”, zegt hij.

In Spanje, met naar schatting meer dan 40.000 pati¬nten die kunnen worden geholpen met het medicijn, bleek uit proeven, net als bij meer dan 140.000 patiënten wereldwijd, dat het product geen schadelijke toxische bijwer¬kingen heeft. Vanaf 2012 wordt Heberprot-P, in samenwerking met het Farma¬ceutisch bedrijf Praxis in Spanje, in Vitoria (Baskenland), al geproduceerd voor onderzoeken in Europa en andere landen.

López wijst op de zeer hoge kosten van deze ziekte met gene¬zingstijden van soms zes of zeven maanden, die kunnen worden verkort met behulp van het Cubaanse product. In Europa worden de kosten van amputatie geschat op meer dan 50.000 euro en die van behandelingen op ongeveer 20.000 euro.

In Cuba, zegt hij, tonen studies aan dat het aantal amputaties met een factor vier is verlaagd, ook al wordt het product nog niet overal ingezet.
In Venezuela, een land met een hoge aanwezigheid van de ziek¬te, als gevolg van de voedingsgewoonten van de bevolking, sla¬agde men erin om van de 70 procent amputaties, gemeld in som¬mige regio’s, te komen tot minder dan vijf en zelfs tot vier procent, zegt hij.

López zegt dat op Cuba en in Venezuela, Ecuador en andere landen de nadruk wordt gelegd op een preventieve aanpak, ondanks de ef¬fectiviteit van het product op de ernstigste zweren. Dit wordt het thema van een congres dat zal plaat¬svinden in Varade¬ro, Cuba, van 10 tot 12 december 2014, dat voor¬afgegaan wordt door een pre-congres voor specialisten die de technologie willen bestuderen.

Dit jaar, zegt hij, zal het Congres onder de titel: “Behande¬ling van diabe¬tes en de ernstige complicaties” laten zien hoe Cuba door een meer integra¬le aanpak van diabetes en diabeti¬sche voetzweren resultaten haalt zoals nergens anders ter we¬reld.

Hij vertelt dat, hoewel er in zijn land net als in de rest van de wereld, geen tendens van vermindering van het optreden van diabetes is, het erin slaagt de diabetespatiënt een beter le¬ven te bieden dankzij de controles, de programma’s van eerste¬lijns gezondheidszorg en Heberprot.

Op het congres, zegt hij, zal aan de orde komen hoe door de sterke invloed van de primaire controle op diabetes in Cuba de complicatie van zweren wordt vermeden en vermindering van am¬putaties wordt bereikt. (Cubamin¬rex-PL)

Pogingen om in Nederland aandacht te vragen voor dit belangrijke medicijn zijn tot op heden stukgelopen. Er wordt nu gewerkt aan de opbouw van een groep patiënten en artsen om aandacht te vragen voor de introductie in Nederland van dit Cubaanse medicijn.

Bron: Cubaminrex-PL,
vertaling Chuck Barkey.

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.